Historie

V roce 1875 se v obci nacházela voznice, 6 plátěných košíků k ohni, 2 nové háky na tyčích a jeden dlouhý žebřík. To vše bylo umístěno na zdi stodoly p. Bulvase uprostřed Olšan pro společnou potřebu občanů. To byla do roku 1889 veškerá požární ochrana v obci. V 70. a 80. létech propuklo na území obce několik požárů. Proto se občané rozhodli pro založení
Sboru dobrovolných hasičů spojených obcí Volšany – Brandýsek, Cvrčovice a Holousy.

Ustanovující schůze se konala dne 3. listopadu 1889 v hostinci p. Dryáka v Olšanech. Schůzi vedl starosta obce p. Brebta. Na této schůzi proběhla volba výboru a sbor byl uveden v činnost.

Výbor nově založeného sboru:

Starosta: Václav Moravec
Velitel: Josef Bulva
Podvelitel: Rudolf Jína

Pokladník: Václav Benda
Jednatel: František Hutterer
Zbrojmistr: Adolf Vlček

Člen výboru: Ant. Hejma
Člen výboru: Ant. Vyšín
Člen výboru: Matěj Dlouhý
Člen výboru: V. Makovička

 Zakoupena byla velká železná stříkačka a umístěna byla v obecním domě ve Cvrčovicích. Mimo to byly menší přenosné stříkačky a jiné hasící přístroje umístěny ve dvoře v Holousích, na dole Michael a na dole Ferdinand. V roce 1890 podal sbor návrh obecnímu úřadu o postavení cvičné věže. Počet členů se rozrostl na 44 členů a všichni se již oslovovali „bratře“, čímž byl upevněn základ na dlouhá léta. Koncem roku 1890 nechalo obecní zastupitelstvo postavit hasičskou lezačku. Během prvního roku se sbor zúčastnil 5ti požárů. 8. listopadu 1891 sbor vlastní čtyřkolovou stříkačku, 3 savice, sací koš, proudnici, 115 m hadic, 30 obleků a 27 přileb. V letech 1896 – 1899 činnost sboru ochabla, neboť z tohoto období nejsou vedeny žádné záznamy. 11. března 1900 byl odsouhlasen nákup nové stříkačky od firmy Smékal. Ta byla slavnostně vysvěcena 27. května 1901. Od roku 1904 se nově výborové schůze konají i v místnosti p. Matičky v Brandýsku. Na výborové schůzi dne 6. prosince 1904 byl odsouhlasen nákup ruční stříkačky „Berlovky“.

V červnu 1909 byl u příležitosti 20ti letého trvání sboru uspořádán župní sjezd, při kterém bylo provedeno cvičení a koncert u br. M. Šilhana. Na výborové schůzi 12. prosince 1909 byl zvolen nový výbor sboru a bylo zavedeno konání hasičských stráží při divadlech, plesech a zábavách. Byla podána žádost obecnímu zastupitelstvu, aby při každé zábavě i kočujícím společnostem, byla stavena hasičská stráž.

V den vyhlášení 1. světové války byl značný počet členů povolán ke konání vojenské povinnosti a veškerá činnost sboru tak byla ochromena. Obecní úřad proto vydal vyhlášku, aby se hlásili noví členové, aby úbytek členů byl doplněn. Na sborové schůzi 5. září 1915 oznámil starosta sboru, že zemřel pan Václav Dryák, přispívající člen sboru a hostitel sborových schůzí.

Organizační život sboru byl obnoven až 27. ledna 1918, kdy se konala valná hromada.

Na konci roku 1919 byl sbor přejmenován na
Sbor dobrovolných hasičů spojených obcí Volšany, Brandýsek a Holousy“,
jelikož se odděluje obec Cvrčovice a zakládá svůj vlastní sbor.

V roce 1922 má sbor pouze 21 činných členů. 28. června 1921 se několik členů zúčastnilo sjezdu hasičstva v Praze. Výstava, která byla na sjezdu pořádána, dala podnět k tomu, aby se častěji mluvilo o motorizaci stříkačky nebo o nákupu stříkačky motorové. V roce 1924 byl seřízen sušák na hadice na školní budově. Na výborové schůzi 13. září proběhla diskuze o zřízení stavidel na místním potoce, jednoho v Brandýsku a druhého v Olšanech. V případě požáru voda rychle došla a hasiči museli pomocí hlíny a kamenů vytvářet provizorní stavidla. Obecní rada obě stavidla schválila. K jejich zřízení došlo až v roce 1928.  3. března 1931 se sbor účastnil hašení požáru v Holousích, kde shořely tři stodoly. V roce 1934 se začalo debatovat o nákupu motorové hasičské stříkačky.
Pořízeno bylo pamětní tablo k příležitosti 45ti let trvání sboru. V roce 1935 má sbor 246 členů, z toho 23 činných.

Na valné hromadě v roce 1937 bylo odsouhlaseno zakoupit motorovou stříkačku. 31. října Zemská hasičská jednota povolila zakoupit stříkačku. Na valné hromadě v roce 1939 přítomný náměstek starosty p. Matička podal zprávu, že obec schválila záruku za sbor pro výpůjčku na zakoupení motorové stříkačky. Sbírka činila 4 324 Kč 75 h.
Ze sboru byli na pokyn Zemské hasičské jednoty vyloučeni všichni členi „neárijského“ původu. Tento rozkaz postihl členy Najmana a Lábuse.
7. dubna 1940  bylo navrženo a schváleno založení Červeného kříže ve sboru.

Byla objednána motorová stříkačka od firmy Mára v Poděbradech. 1. září 1940 přivezl osobně majitel firmy p. Mára stříkačku a přítomní členové ji po vyzkoušení na zahradě p. Šilhana přijali.
Ve sboru tak panuje velká radost, že se podařilo toto dovést do zdárného konce. Bohužel díky válečné situaci nebylo možné stříkačku slavnostně předvést lidu.

16. března 1941 br. Kalina upozorňuje že, jsou v této době velmi lacino k sehnání auta, a navrhuje jeden vůz pořídit. Starosta rozhoduje, aby se počkalo až jakou sbor dostane subvenci (dotaci). 7. prosince 1941 se výbor usnesl zakoupit auto od br. Soukupa. V roce 1943 bylo za 30 000 Kč obléknuto a vyzbrojeno 41 členů, dále bylo za 35 000 Kč. zakoupeno motorové vozidlo. 9. ledna 1944 byl návrh na postavení nového hasičského domu, ve kterém by byla i garáž pro zakoupený vůz. Sbor byl zařazen do takzvaného opěrného bodu. Na vyzvání sbor vyjíždí až do vzdálenosti 30 km.
25. června 1944 se konala slavnostní valná hromada u příležitosti 55 let fungování sboru. V rámci oslav byla uspořádána ukázka požárního útoku, při které byl použit i polní telefon. I v této těžké a napnuté době, kdy celá Evropa tajila dech, sbor i přes jistá nebezpečí uspořádal zahradní koncert na zahradě br. Jágra. Zisk z tohoto koncertu byl 5 750 Kč 80h.

19. listopadu 1944 byl vydán nový pokyn, že v případě náletu je každý člen povinen dostavit se v plné výzbroji do zbrojnice.

V památníku ku 60ti letému trvání sboru jsou autentické zápisy z osvobozeneckých bojů v naší obci, na kterých se značnou měrou podílel i náš hasičský sbor.

16. června 1945 se konala první schůze v osvobozené Československé republice, na které byla uctěna památka všem padlým z obce, kteří zemřeli za osvobození vlasti. V roce 1947 MNV přislibuje pozemek na stavbu hasičského domu. Rozpočet na stavbu hasičského domu je 200 000 Kč.

23. ledna 1949 byl sbor přejmenován na hasičský sbor Brandýsek.

V roce 1949 proběhly oslavy 60ti let trvání sboru. K tomuto jubileu byl br. Soukup vyslán do Prahy, aby nechal vypracovat návrh na sborový prapor. Na členské schůzi dne 7. dubna 1949 bylo usneseno, že prapor se prozatím pořizovat nebude pro nedostatek materiálu pro jeho zhotovení.

Padesátá léta byla pro sbor obtížná, jelikož MNV neměl žádnou snahu se sborem spolupracovat a ignoroval všechny nedostatky, na které sbor ukazoval. I přesto byla MJ ČSPO v Brandýsku v roce 1957 na okresní konferenci ČSPO vyhlášena jako jedna z nejlepších jednotek na okrese.

Dne 18. března 1957 se konala výborová schůze poprvé v ještě nedostavěné požární zbrojnici. Od této chvíle se všechny členské, výborové a výroční schůze konaly již jen v budově požární zbrojnice v Brandýsku.

Dne 28. července 1960 byla přednesena žádost rady MNV o poskytnutí zasedací místnosti v Požárním domě pro vyučování 1. třídy. Prostory základní školy již nestačí a nová škola bude postavena za 2 až 3 roky. Sbor tuto žádost schválil a po podepsání smlouvy se z hasičské zbrojnice v dopoledních hodinách stává 1. třída základní školy.

Poslední známé složení výboru pro rok 1964:

Předseda: Klapka
Místopředseda: Vlček
Jednatel: Novák
Hospodář: Pražák
Posel M.J. ČSPO: Nováková
Revizní komise: Vosmík , Hladký , Kaisr

Referent pro vých. práci: Karkoš
Referent pro prevenci: Červenka
Referent mat. technický: Nováková
Referent mládeže: Vácha
Organizační referent: Beránek
Náhradníci výboru: Vosmíková , Havelka


Členové, kteří se zasloužili o sbor

Václav MORAVEC – první starosta sboru

Josef BULVAS – první velitel sboru

Václav BENDA – první pokladník sboru

Josef KOZEL – 18 let pokladníkem

Václav PŘIBYL – 54 let u sboru

Karel ČÍŽEK – 48 let u sboru – čestný člen      

Karel KALINA – 48 let u sboru – čestný člen

Karel STELČOVSKÝ – 45 let u sboru – čestný člen

Karel KUBIŠTA – 43 let u sboru – čestný člen

Václav MAKOVIČKA – 40 let u sboru

Václav LOHR – 40 let u sboru

Rudolf JÍNA – 37 let u sboru – čestný člen

Antonín KRÁL – 36let u sboru

Václav BATIK – 31 let u sboru

Ferdinand NOVÁK – 29 let u sboru – čestný člen

Josef KŘÍŽ – 27 let u sboru

Antonín ANÝŽ – 25 let u sboru

Marie ŠALDOVÁ – 20 let vedoucí zdravotní čety

Matěj ŠILHÁN – zasloužilý starosta sboru – čestný člen

Vladimír KOZEL – dlouholetý funkcionář, velitel V. okrsku OHJ